Staat en recht In het nu... wat worden zal

Het bestuursrecht is geen rustig bezit. Grote ontwikkelingen als ontstatelijking, digitalisering en Europeanisering trekken hun sporen. Deze bundel werpt een inspirerende blik op de toekomst van dit rechtsgebied. Want kan het bestuursrecht wel grip houden op de turbulente ontwikkeling van onze maatschappij en overheidsbestuur? De hedendaagse agenda van het bestuursrecht wordt gedomineerd door drie grote thema-s: ontstatelijking, digitalisering en Europeanisering. Alle drie plaatsen ze de toekomst van dit recht in een onzeker daglicht. Ze zetten de maatschappij - en daarmee dit rechtsgebied - flink onder druk. Kan het hedendaagse bestuursrecht wel grip houden op een digitaliserende maatschappij, waarin de invloed van de overheid lijkt af te nemen? In het nu- Over toekomstig bestuursrecht geeft antwoord op deze vraag. In vijfentwintig bijdragen gaan auteurs van binnen en buiten de Radboud Universiteit in op deze ontwikkelingen. Met een knipoog naar de toepasselijke dichtregels van Bilderdijk, wordt de blik expliciet op de toekomst van deze thema's gericht. De bundel nuanceert de onzekerheid in de toekomstige ontwikkelingen van het bestuursrecht: er blijken toch constante waarden te bestaan waarop kan worden gekoerst. Daarmee bieden de bijdragen een inspirerende blik op de (mogelijke) toekomst van dit rechtsgebied. Vele thema-s die naadloos aansluiten aan actuele ontwikkelingen omtrent het bestuursrecht komen aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan: - Veranderende inzichten over sturing en ordening van de maatschappij door de overheid. - De turbulente digitalisering die ook verstrekkende gevolgen heeft voor het openbaar bestuur. - De almaar toenemende invloed van het Unierecht op het bestuursrecht. In het nu- Over toekomstig bestuursrecht is de enige titel die zo breed inzet op de toekomst van het bestuursrecht. Heeft u interesse in het bestuursrecht en haar toekomst? Dan is deze titel voor u een echte must-have.

€ 83.00

Naar website aanbieder

Boeken, kranten en tijdschriften Staat en recht In het nu... wat worden zal
Product
 

Donner und Blitz

Piet Hein Donner heeft in zijn werkzame leven veel toespraken gehouden. In verschillende hoedanigheden en bij de meest uiteenlopende gelegenheden. Dit boek bevat een thematische selectie van die toespraken, die gaan over een veelheid van onderwerpen op vele verschillende terreinen. Ze zijn uitgesproken bij officiële gelegenheden of in een meer besloten omgeving. Ook de stijl is uiteenlopend: van zijn plechtige Leidse oratie tot de bekende Donnerrap. Alle toespraken hebben één ding gemeen: zij zijn Donneriaans. Piet Hein Donner weet zijn toehoorders altijd tot nadenken aan te zetten. Hij prikkelt en dwingt degene met een andere opvatting scherper te bepalen waar het om gaat en zijn eigen argumenten duidelijker onder woorden te brengen. In die zin draagt hij er altijd aan bij het debat op een hoger niveau te brengen. De titel van dit boek met toespraken 'Donner und Blitz' is ontleend aan de bekende polka van Johan Strauss jr., 'Unter Donner und Blitz'. Het beluisteren van polka's vergt enig geduld. Ze zijn melodieus en aangenaam om naar te luisteren en ze proberen de luisteraar ook te boeien door zorgvuldig geregisseerde herhalingen. Zo is het ook bij de toespraken van Piet Hein Donner. Zelden heel erg kort, soms een klassieke herhaling, maar altijd inspirerend en humoristisch.

€ 38.50

Naar website aanbieder

Boeken, kranten en tijdschriften Donner und Blitz
Product
 

Kom liefde, kom!

'Kom liefde, kom!' bevat gedichten van Jelle Jan Klinkert uit de periode 2000-2018, verdeeld over vier hoofdstukken. In het eerste, 'Kom liefde, kom!' staan gedichten over of in verband met 'liefde' in een brede betekenis. Het tweede hoofdstuk 'Apocrief' bevat werk dat geïnspireerd is op gedeelten uit de Bijbel. In het derde hoofdstuk staan gevoelens van afscheid en weemoed centraal. Het vierde hoofdstuk bevat werken van allerlei verschillende aard. Jelle Jan Klinkert (Hilversum, 1947) was eertijds sociaal-wetenschappelijk onderzoeker aan de Vrije Universiteit, ziekenhuisbestuurder en redactiemedewerker en columnist van dagblad Trouw. Tegenwoordig is hij koordirigent en dichter. Hij publiceerde in Meander, SLA-Avier en Schoon Schip. Ook bracht hij in 2011 een bundel gedichten uit onder de titel 'Kijk. Schrijf een gedicht.' In een interview in Meander sprak hij over zijn visie op poëzie: 'Poëzie is de muziek van de taal'.

€ 12.50

Naar website aanbieder

Boeken, kranten en tijdschriften Kom liefde, kom!
Product
 

Waarderingsvragen in het ondernemings en insolventierecht

Bij ondernemingsrechtelijke procedures zorgt de waardering van ondernemingen en aandelen regelmatig voor problemen. Op dit moment ontbreekt het vanuit juridisch perspectief aan een eenduidig begrip van waarde. Deze uitgave schetst de belangrijkste waardebegrippen en waarderingsdilemma-s. Daarnaast biedt de auteur een conceptuele benadering van waardeallocatie bij een financiële herstructurering door een pre-insolventieakkoord, hetgeen relevant is vanwege de beoogde WHOA. Waarderingsvragen in het ondernemings- en insolventierecht biedt inzicht in de belangrijkste waardebegrippen en waarderingsdilemma-s bij ondernemingsrechtelijke procedures. Zo krijgt u dieper inzicht in de bestaande waardeproblematiek en de potentiële oplossingen hiervoor. Het gebrek aan eenduidigheid in het begrip van waarde is een bron van rechtsonzekerheid. De auteur komt met een oplossing door de waardering te benaderen met een waarderingskader, voorzien van een uitgebreide toelichting. Zo kan de waarderingsopdracht en uitwerking daarvan helder worden ingekaderd, zodat miscommunicatie tussen juristen (onderling) en bedrijfseconomen kan worden beperkt. Niet alleen bij ondernemingsrechtelijke procedures speelt waardering een essentiële rol, ook bij ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren is waardering van groot belang. Dit blijkt onder andere uit het voorontwerp van de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement), hetgeen op dit moment ter advisering voorligt bij de Raad van State. Onder de WHOA is het in het kader van de cross class cram down relevant om vast te stellen welke vermogensverschaffers -in- of -out of money- zijn. In dit verband biedt deze uitgave een grondige verkenning van diverse actuele, conceptuele waarderingsvragen als de redemption option value en de reorganisatiewaarde. De bundel opereert op het snijvlak van financiële economie en ondernemings- en insolventierecht. Deze combinatie van beide wetenschappen levert zo zeer waardevolle en bovendien nieuwe inzichten voor zowel economen als juristen.

€ 97.50

Naar website aanbieder

Boeken, kranten en tijdschriften Waarderingsvragen in het ondernemings en insolventierec
Product
 

In de schaduw van Pan Saturnius

"Toen ik op een late middag (het werd al donker) in een boekhandel aan de Keizersgracht aan het rondsnuffelen was, verscheen daar plotseling in de deuropening een figuur die mij meteen fascineerde. (...) Hij droeg een donkere wintermantel, een baskische baret op zijn lange haardos en een wandelstok met een zilveren knop, die ik voor een doodshoofd aanzag. Maar bovenal trof mij zijn gezicht (...): een adelaarsneus, een gewelfd voorhoofd, een krachtige, maar harmonisch oplopende kinlijn, en gloedvolle ogen, die tegelijk scherp keken en een ongewone, vrije wijsheid uitstraalden. (...) Er was op dat moment niemand anders in die ruime winkel. Wat er toen gebeurde, herinner ik mij alleen nog vaag: de vreemdeling kwam naast mij staan en keek, zonder een woord te zeggen, met mij in hetzelfde boek dat voor mij lag. Zijn vinger wees op iets dat daar stond. Toen verdween hij, loste op in het niets leek het, want ik zag of sprak hem niet meer. Maar thuisgekomen zei ik tegen mijn moeder: 'Vandaag heb ik een mens gezien'. Zij begreep dat niet: er zijn toch zoveel mensen?! Was mij een visioen of een werkelijkheid overkomen?" Zo beschrijft dichter en archeoloog Corrado Hoorweg (1925) zijn eerste ontmoeting met de Duitse dichter en humanist Wolfgang Frommel (1902-1986) in de winter van 1943-44 in dit boek dat een dubbelportret bevat: de geschiedenis van het samengaan van een oudere en een jongere man, zogezegd van een vader en een zoon. Hun vriendschap ontwikkelde zich vooral in het kader van een vriendenkring, Castrum Perigrini, die was geïnspireerd op de ideeën van de Duitse dichter Stefan George. De titel van het boek wijst niet alleen naar een bepaalde voorkeur van Frommel, maar ook naar de intentie van de ideeën die Frommel ontwikkelde en op zijn vriendenkring trachtte over te dragen. De humanistische opvatting van het leven, zoals Wolfgang Frommel die zag en propageerde, maakte dat zijn vrienden in Nederland zich niet alleen Nederlanders maar ook Europeanen gingen voelen

€ 25.00

Naar website aanbieder

Boeken, kranten en tijdschriften In de schaduw van Pan Saturnius
Product
 

Christian Sprengel

Christian Sprengel het geheim van bloemen Deze biografische schets beschrijft leven en werk van de grondlegger van de bloembiologie, Christian Sprengel. Hij was theoloog en een eenling, die in onmin met de autoriteiten leefde. Sprengel bewees in zijn unieke boek (1793) “Das entdeckte Geheimniss der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen” dat planten zich met behulp van bloemen en insecten geslachtelijk voortplanten. Hij toonde aan dat zelfbestuiving veelal wordt voorkomen (een waarneming waar Darwin ruim een halve eeuw later dankbaar op inhaakte). Anders dan vele tijdgenoten was hij zich bewust van de samenhang in de natuur, in dit geval van de verknooptheid van bloemplanten met bestuivende insecten. De tragiek van Sprengel was dat zijn boodschap, hoewel helder geformuleerd, niet breed werd geaccepteerd. Zijn conclusies werden veelal als ongeloofwaardig en belachelijk beschouwd. Goethe, een spraakmakende tijdgenoot, verguisde zijn werk, maar trok wetenschappelijk wel aan het kortste eind. Pas een halve eeuw na Sprengels dood gaf Darwin hem de status die hij verdient in het rijtje grote natuurwetenschappers van de 17e en 18e eeuw: Van Leeuwenhoek, Boerhaave en Linnaeus. Dit boek ontsluit Sprengels werk en geeft zijn persoon, waarvan portret noch grafzerk resteert, een gezicht. Het boek vormt een ontbrekend hoofdstuk in de geschiedenis van de biologie over een bijna vergeten grondlegger van de bloembiologie. Louis Schoonhoven (links op de foto) was hoogleraar Entomologie in Wageningen en publiceerde eerder o.a. samen met Rolf Roos (rechts) het in 2015 met de Jan Wolkersprijs bekroonde 'Niet zonder elkaar - bloemen en insecten'.

€ 19.50

Naar website aanbieder

Boeken, kranten en tijdschriften Christian Sprengel
Product
 

Burn out met de motor van de motivatie

In een ervaringsverhaal gericht aan hardwerkende professionals belicht Annika Mortelmans op originele wijze het fenomeen van uitputtingsziekten, burn-out en psychose. Het boek reikt tools aan om duurzaam herstel mogelijk te maken en richt zich tevens op preventie. Zonder taboes en omwegen wordt vertrokken vanuit een eigen beleving die de lezer bij de keel zal grijpen. Annika Mortelmans combineerde haar doctoraat in de rechten met een betrekking als jurist in Brussel, wat haar naast een doctorstitel ook een schildklierstoornis opleverde samen met een ernstige burn-out.

€ 14.90

Naar website aanbieder

Boeken, kranten en tijdschriften Burn out met de motor van de motivatie
Product
 

De dood van Eurydice

De dood van Eurydice is een fijnbesnaarde en wetenschappelijk hoogstaande evocatie van het nihilistisch geïnspireerde denken over samenleving en cultuur op scharniermomenten in het 20e-eeuwse Europa. Het boek verkent daartoe de (grond)stemmingen die ten grondslag liggen aan de maatschappij- en cultuurkritische werken van de Duitstalige intellectuelen Georg Simmel, Arnold Gehlen en Theodor W. Adorno. Anders dan in de queeste van Orpheus na de tragische dood van zijn geliefde nimf Eurydice, spelen in dit boek niet de monsters van de Onderwereld een hoofdrol. Wel toont de auteur aan waarom onder meer de verbrokkeling van sociale instituties, tot het uiterste gedreven processen van arbeidsverdeling en de uitbouw van een zogenaamde cultuurindustrie het voortbestaan van een humanistisch cultuurbegrip tot in onze huidige 21e eeuw ernstig bemoeilijken. In De dood van Eurydice volgt Matthias Bunneghem een geheel eigen pad, geïnspireerd door hermeneutische onderzoeksmethoden en de essayistische stijl die de vroeg twintigste-eeuwse Duitstalige cultuursociologie kenmerkt. Deze werk- en denkvorm stimuleert en voedt theoretisch uitdiepende en waardegeladen gedachtewisselingen met tegenspelers zoals Ernst Cassirer, Franz Kafka, Peter Sloterdijk en Jürgen Habermas.

€ 35.00

Naar website aanbieder

Boeken, kranten en tijdschriften De dood van Eurydice
Product
 

Ei! Ei!

Harriet van Reek & Geerten Ten Bosch Ei! Ei! - De wonderlijke reis van twee eieren en een poppenkast Een experimenteel prentenboek van de twee multi-talenten Harriet van Reek (bekend van Lettersoep en De avonturen van Lena Lena) & Geerten Ten Bosch (maakte met Toon Tellegen De verschillen). Samen presenteren zij een gek en allerminst traditioneel vormgegeven verhaal over twee eieren en een poppenkast. Een prentenboek over vriendschap en durf, een feest voor oog en hart, waarin je uitgedaagd wordt goed te lezen en te kijken. Meer info op > http://www.philipelchers.nl/wordpress/product/harriet-van-reek-geerten-ten-bosch-ei-ei-de-wonderlijke-reis-van-twee-eieren-en-een-poppenkast

€ 19.95

Naar website aanbieder

Boeken, kranten en tijdschriften Ei! Ei!
Product
 

Praktijkwijzer Strafrecht 9 Elementair formeel strafrecht

Deze uitgave biedt studenten en professionals een eerste kijkje in de keuken van het formele strafrecht. De lezer maakt op praktische en gestructureerde wijze kennis met onderwerpen als het bewijsrecht, het onderzoek ter zitting, het strafvonnis, de strafbeschikking en de algemene rechtsbeginselen binnen dit rechtsgebied. Aan welke eisen moet een dagvaarding voldoen? Wat is de rol van de verschillende -actoren- in het strafproces? Wat mag de rechter als bewijs gebruiken - en wat niet? Hoe ziet een vonnis eruit en op welke wijze kan het Openbaar Ministerie zelf straffen opleggen? Al deze vragen bevinden zich op het speelveld van het formele strafrecht. Oftewel: de formele, procedurele kant van het strafrecht. Deze is ondergebracht in het omvangrijke Wetboek van Strafvordering. Elementair formeel strafrecht geeft studenten en professionals houvast in de complexe wereld van het formeel strafrecht. De auteurs zijn erin geslaagd tal van onderwerpen op praktische en overzichtelijke wijze toegankelijk te maken. De sprekende praktijkvoorbeelden maken de soms complexe materie goed behapbaar. Hiermee leent de uitgave zich uitstekend voor het onderwijs, maar vormt het ook een handig naslagwerk voor professionals. De auteurs - een ijzersterk duo van wetenschapper en practitioner - verkennen het formeel strafrecht aan de hand van recente rechtspraak en regelgeving. De lezer maakt onder meer kennis met: - het bewijsrecht - het onderzoek ter zitting - het strafvonnis - de strafbeschikking - de algemene rechtsbeginselen Hierbij wordt doorlopend gebruik gemaakt van handzame casussen, zodat studenten de opgedane kennis direct kunnen toetsen in de rechtspraktijk.

€ 30.00

Naar website aanbieder

Boeken, kranten en tijdschriften Praktijkwijzer Strafrecht 9 Elementair formeel strafrec
Product
 

Mastermonografieën staats en bestuursrecht De Algemene Verordening Gegevensbescherming in Europees en Nederlands perspectief

25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wet poogt gegevensbescherming van burgers te versterken door regels voor gegevensverwerkers fors aan te scherpen. Echter, de hoge complexiteit van de AVG maakt een correcte toepassing zeer uitdagend. Deze mastermonografie biedt u hierin houvast met uitleg, voorbeelden en context. Dagelijks halen incidenten met persoonsgegevens het nieuws. Niet geheel onverwachts, want de overheid en het bedrijfsleven verzamelen, gebruiken en delen op steeds grotere schaal persoonsgegevens. In het belang van een goede bescherming trad daarom 25 mei 2018 de AVG in werking. Deze wet poogt gegevensbescherming van burgers te versterken. Met als gevolg ook nieuwe regels en plichten voor gegevensverwerkers. De hoge complexiteit van de AVG maakt een correcte toepassing ervan echter een flinke uitdaging. De Algemene Verordening Gegevensbescherming in Europees en Nederlands perspectief biedt houvast bij het doorgronden van de AVG en de Nederlandse Uitvoeringswetgeving die daarmee gepaard gaat. Deze monografie maakt u op begrijpelijke en toegankelijke wijze bekend met alle ins en outs van de nieuwe regels. De informatie in deze uitgave is van groot belang voor gegevensverwerkers. Want met de komst van de AVG is de Autoriteit Persoonsgegevens bevoegd geworden om boetes op te leggen tot wel 4% van de wereldwijde jaaromzet van een onderneming. Deze mastermonografie illustreert de vele regels aan de hand van concrete voorbeelden uit de nationale en Europese rechtspraak. Ook put de titel uit de praktijk van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast wordt de AVG nadrukkelijk in historisch en breder Europees perspectief geplaatst, waarbij onder meer gekeken wordt naar het EVRM. De complete en toegankelijke benadering van de AVG maakt de titel uiterst geschikt voor zowel de rechtspraktijk als het (master)onderwijs.

€ 74.00

Naar website aanbieder

Boeken, kranten en tijdschriften Mastermonografieën staats en bestuursrecht De Algemene
Product
 

Arctische Landschappen

Siemen Dijkstra Arctische landschappen - Dreams of a landscapist In dit boek vertelt meester-kleurenhoutsnijder Siemen Dijkstra over zijn fascinatie voor het kale oerlandschap dat hij kent van zijn tochten naar Spitsbergen en Groenland. Hij toont de schetsen, voorstudies en tekeningen uit de periode 2007 tot 2013. Deze vormen de basis voor een reeks van tien kleuren-houtsneden uit 2015-2016 die alle op ware grootte in het boek zijn opgenomen. Meer info op > http://www.philipelchers.nl/wordpress/product/siemen-dijkstra-arctische-landschappen-standaard-editie/

€ 24.50

Naar website aanbieder

Boeken, kranten en tijdschriften Arctische Landschappen
Product
 

De magie van het IJ

Aafke Steenhuis De magie van het IJ - Panorama Amsterdam Noord Het boek ontvouwt een prachtig panorama op Amsterdam Noord. Lange tijd een veronachtzaamd en verguisd gebied, maar nu door een stroom van mensen herontdekt. Aafke Steenhuis, die er sinds 1985 zelf woont, neemt haar plek als uitgangspunt om de lezer in woord en beeld mee te voeren op een reis langs boeiende en kleurrijke mensen, landschappen en de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Meer info op > http://www.philipelchers.nl/wordpress/product/aafke-steenhuis-de-magie-van-het-ij-panorama-amsterdam-noord-standaard-editie/

€ 29.95

Naar website aanbieder

Boeken, kranten en tijdschriften De magie van het IJ
Product
 

Fed fiscale brochures Bestuurdersaansprakelijkheid

In deze uitgave komen alle aspecten, praktische zaken en knelpunten rondom bestuurdersaansprakelijkheid aan de orde. Er is daarbij rekening gehouden met de tot 1 mei 2017 verschenen rechtspraak. Bovendien vindt u in deze uitgave een overzicht van de jurisprudentie over het begrip -kennelijk onbehoorlijk bestuur-. Bestuurdersaansprakelijkheid behandelt vooral de materiële aspecten van de bestuurdersaansprakelijkheid. Het gaat in op de omvang van de aansprakelijkheid, de mededeling van betalingsonmacht en begrippen als -bestuurder- en -kennelijk onbehoorlijk bestuur-, waarvan ook de meeste jurisprudentie kort wordt weergegeven. Daarnaast gaat deze uitgave in op formele aspecten, zoals de procedure die een aansprakelijkgestelde moet volgen, omkering bewijslast, pauliana en het regresrecht. Voor advocaten, belastingadviseurs en ambtenaren van de Belastingdienst vormt deze uitgave een ideaal naslagwerk. Studenten kunnen het gebruiken als studiemateriaal voor diverse opleidingen.

€ 96.50

Naar website aanbieder

Boeken, kranten en tijdschriften Fed fiscale brochures Bestuurdersaansprakelijkheid
Product
 

Het kokosoliewonder

Wijd en zijd erkend als een van de toonaangevende autoriteiten op
het gebied van de voordelen van kokosolie, verschaft dr. Bruce Fife
actueel onderzoek en cruciale informatie, inclusief de laatste onderzoeken
over het verband tussen kokosolie en voordelen met betrekking
tot de functie van het hart, het voorkomen van de ziekte van Alzheimer,
lichamelijke ontgifting, afvallen en vele andere, belangrijke
onderwerpen op het gebied van de gezondheid.

Wanneer het als een voedingssupplement, bij de voedselbereiding
of als directe toepassing op de huid of het haar wordt gebruikt, blijkt
kokosolie:
* gewichtsverlies te bevorderen
* te helpen bij het voorkomen van hart- en vaatziekten, kanker,
diabetes, artritis, de ziekte van Alzheimer en vele andere degeneratieve
aandoeningen
* het immuunsysteem te versterken
* de spijsvertering te verbeteren
* vroegtijdige veroudering van de huid te voorkomen
* de huid en het haar mooier te maken

Bruce Fife, C.N., N.D. is schrijver, spreker, gediplomeerd
voedingsdeskundige en natuurarts. Hij
is uitgever en redacteur van de Healthy Ways
Newsletter.
Hij is voorzitter van het Coconut Research Center,
een organisatie die ten doel heeft om zorgverleners
en het publiek over de positieve voedingsaspecten
van de kokosnoot te onderwijzen.
Hij heeft meer dan twintig boeken geschreven.
De meesten over kokosvet.

€ 23.50

Naar website aanbieder

Boeken, kranten en tijdschriften Het kokosoliewonder
Product
 

Juridische handreiking relatie BIM protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers)

In deze Handreiking worden verschillende juridische aspecten van het werken met BIM uiteengezet. Dit gebeurt op een praktische manier die zo direct mogelijk aansluit bij de praktijk van opdrachten, die uitgevoerd worden op basis van de DNR 2011 en waarbij gebruik wordt gemaakt van het Model BIM Protocol 2.0 van november 2013.

Deze Juridische Handreiking is ook goed bruikbaar bij overeenkomsten waarbij op basis van andere algemene voorwaarden dan de DNR 2011 wordt gewerkt en ook indien geen algemene voorwaarden worden gebruikt.

De lezer wordt geattendeerd op juridische aspecten waaraan gedacht moet worden en die geregeld dienen te zijn wanneer er 'gebimd' wordt.

€ 20.75

Naar website aanbieder

Boeken, kranten en tijdschriften Juridische handreiking relatie BIM protocol en de DNR 2
Product
 

Het explosieve kind

Meer dan 500.000 exemplaren verkocht wereldwijd

'Helder betoog en herkenbare voorbeelden.' - de Volkskrant
'Een aanwinst om kinderen met moeilijk gedrag beter te leren begrijpen.' - Balans Magazine

Het explosieve kind biedt een eenvoudige, baanbrekende en veelgebruikte methode om met kinderen met gedragsproblemen om te gaan. Zij raken vaak snel gefrustreerd en kunnen zich onbeheerst en agressief gedragen. Ross Greene helpt je begrijpen waarom en wanneer je kind door het lint gaat en leert je hoe je conflictvermijdend en effectief kunt reageren zonder te straffen.

Deze derde, geheel geactualiseerde editie geeft talloze nieuwe voorbeelden van het gezamenlijk en proactief oplossen van problemen thuis en op school. Je leert een relatie op te bouwen die gebaseerd is op communicatie en wederzijds respect - in plaats van op vijandigheid en strijd.

Het explosieve kind is onmisbaar gebleken voor ouders die de rust in huis willen herstellen en verstandig willen reageren op problematisch gedrag. Het is bovendien een must voor hulpverleners en docenten die werken met moeilijk hanteerbare kinderen.

Ross Greene is oprichter en directeur van Lives in the Balance, een organisatie die zich inspant voor een andere benadering van gedragsproblemen bij kinderen. Hij is verbonden aan de afdeling psychologie van Virginia Tech.

De werkbladen uit dit boek zijn te downloaden van www.nieuwezijds.nl.

€ 25.95

Naar website aanbieder

Boeken, kranten en tijdschriften Het explosieve kind
Product